आमा संरक्षक बाल क्रमिक बचत खाता

अवधि ब्याजदर
१  वर्ष १०.०%
१.५ वर्ष १०.५%
२  वर्ष ११.०%
३  वर्ष ११.५  %

विशेषताहरूः

  •  दैनिक रूपमा रकम राख्न सकिने छ ।
  •  न्यूनतम रकम रु.१५,०००/–यो बचत खातामा जम्मा भएपछि सदस्यको जन्मदिनको अवसरमा विशेष उपहारको व्यवस्था गरिएकोछ ।
  •  यो बचत खाताको अवधि समाप्त भएपछि रु.५००/– त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
  •  ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।
  •  यो बचत खाताको अवधि समाप्त हुनु अगावै रकम निकाल्नु परेमा निकाल्ने रकममा रु.२००/– वा २ % मध्ये जुनबढी हुन्छ सो रकम सेवा सुल्क बापत तिरी रकम झिक्न सकिने छ ।

Top