Category: बचत सेवा

अवधि मासिक ब्याज त्रैमासिक ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज बार्षिक ब्याज एकमुष्ठ लिंदा
६ महिना ११.५ % ११.५ %
१  वर्ष ११ % ११.५ % १२ %

विशेषताहरूः

 •  न्यूनतम रु.१०,०००/–बाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 •  यो मुद्दती खाताको अवधि समाप्त भएपछि खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
 •  खाता सञ्चालन गरेको एक महिनापछि मुुद्दती कार्ड धितो राखी प्राप्त गरेको ब्याजमा  तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज तिरी ९० प्रतिशतसम्म रकम झिक्न सकिने छ ।
अवधि मासिक ब्याज त्रैमासिक ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज बार्षिक ब्याज एकमुष्ठ लिंदा
१ वर्ष १२.० १२.५ १३.० १३ं.५
२ वर्ष १२.५ १३.० १३.५ १४.० १४.५

विशेषताहरूः

 •  यस खातामा एक महिनाको थप ब्याज प्रत्येक वर्षको दसैँमा उपलव्ध गराइने छ ।
 •  न्यूनतम रु.५,००,०००/–बाट यो खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 •  यो बचत खाताको अवधि समाप्त भएपछिखाता बन्द गर्न शुल्क लाग्ने छैन ।
 •  यो खाता सञ्चालन गरेको एक महिनापछि मुुुद्दती कार्ड धितो राखी प्राप्त गरेकोव्याजमा अतिरिक्त ३ (तीन) प्रतिशत व्याज तिरी ९० प्रतिशतसम्म रकम झिक्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अवधि ६ महिना १ वर्ष २ वर्ष
ब्याजदर ९ % ९.५  % १0  %

विशेषताहरूः

 •  सदस्यहरूद्वारा दैनिक रूपमा यो खातामा रकम राख्न सकिने छ ।
 •  त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 •  ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।
अवधि ब्याजदर
१  वर्ष १०.०%
१.५ वर्ष १०.५%
२  वर्ष ११.०%
३  वर्ष ११.५  %

विशेषताहरूः

 •  दैनिक रूपमा रकम राख्न सकिने छ ।
 •  न्यूनतम रकम रु.१५,०००/–यो बचत खातामा जम्मा भएपछि सदस्यको जन्मदिनको अवसरमा विशेष उपहारको व्यवस्था गरिएकोछ ।
 •  यो बचत खाताको अवधि समाप्त भएपछि रु.५००/– त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
 •  ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।
 •  यो बचत खाताको अवधि समाप्त हुनु अगावै रकम निकाल्नु परेमा निकाल्ने रकममा रु.२००/– वा २ % मध्ये जुनबढी हुन्छ सो रकम सेवा सुल्क बापत तिरी रकम झिक्न सकिने छ ।

१. व्याज भुक्तानी व्यवस्था निक्षेप मौज्दातको आधारमा

निक्षेप मौज्दात (रु.) ब्याजदर
न्यूनतम मौज्दात रु.५,०००/– ९ .०%
न्यूनतम मौज्दात रु.२०,०००/– ९ .५%
न्यूनतम मौज्दात रु.१,००,००० /– १० %
न्यूनतम मौज्दात रु.५,००,००० /– १२ %
विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

२. साधारण बचत खाता

ब्याजदर – ८%

विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
विशेषताः दैैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
ब्याजदर ८.५ %
विशेषता ः दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
ब्याजदर ९ %

विशेषताहरूः

 •  यसमा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
 •  सदस्यको उमेर ६०  वर्ष वा सो भन्दा माथि भएकाले मात्र यो खाता खोल्न सकिने छ ।
सि नं मासिक किस्ता रकम अवधि जम्मा रकम रु. एकमुष्ठ भुक्तानी रकम रु.
३,०००/– ३ वर्ष ६ महिना १२६,०००/– १,५२ ,०००/–
४,०००/– ३ वर्ष ६ महिना १६८,०००/– २,०३ ,०००/–
५,०००/– ३ वर्ष ६ महिना २१०,०००/– २,५४ ,०००/–
१०,०००/– ३ वर्ष ६ महिना ४२०,०००/– ५,०९,०००/–

विशेष वचत खाता (ख  )

सि नं मासिक किस्ता रकम अवधि जम्मा रकम रु. एकमुष्ठ भुक्तानी रकम रु.
२,०००/– ३०महिना ६०,०००/– ६८, ०००/–
३,०००/– ३० महिना ९०,०००/– १,०३ ,०००/–
४, ०००/– ३० महिना १,२०,०००/– १,३७,०००/–
५,०००/– ३० महिना १,५ ०,००० /– १,७१,०००/–
१०,००० /– ३० महिना ३,००,०००/– ३,४३,००० /–

विशेषताहरूः

 •  यस खातामा अनिवार्य रूपमा मासिक किस्ता रकम बुझाउनुपर्ने छ ।
 •  यस खाताको अवधि समाप्तपछि खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
 •  मासिक रूपमा नियमित किस्ता रकम नबुझाएमा यो स्किमबाट बाहिरिएको मानिने छ र समय अगावै रकम निकालेमा संस्थाले कुनै ब्याज भुक्तानी गर्ने छैन ।
 •  सदस्यले यो स्किमबाट बाहिरिए पनि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र रकम निकालेमा जम्मा भएको रकममा १० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
Top