साधारण बचत खाता

१. व्याज भुक्तानी व्यवस्था निक्षेप मौज्दातको आधारमा

निक्षेप मौज्दात (रु.) ब्याजदर
न्यूनतम मौज्दात रु.५,०००/– ९ .०%
न्यूनतम मौज्दात रु.२०,०००/– ९ .५%
न्यूनतम मौज्दात रु.१,००,००० /– १० %
न्यूनतम मौज्दात रु.५,००,००० /– १२ %
विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

२. साधारण बचत खाता

ब्याजदर – ८%

विशेषताः यो बचत खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
विशेषताः दैैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

Top