आवधिक क्रमिक बचत खाता

अवधि ६ महिना १ वर्ष २ वर्ष
ब्याजदर ९ % ९.५  % १0  %

विशेषताहरूः

  •  सदस्यहरूद्वारा दैनिक रूपमा यो खातामा रकम राख्न सकिने छ ।
  •  त्यसै खातामा राखी पुनः खाता सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
  •  ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने छ ।

Top