जेष्ठ नागरिक सम्मान बचत खाता (६० वर्षभन्दा माथि)

ब्याजदर ८.० %

विशेषताहरूः

  •  यसमा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।

Top