जेष्ठ नागरिक सम्मान बचत खाता

ब्याजदर ९ %

विशेषताहरूः

  •  यसमा दैनिक मौज्दातमा ब्याज हिसाब हुने तथा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
  •  सदस्यको उमेर ६०  वर्ष वा सो भन्दा माथि भएकाले मात्र यो खाता खोल्न सकिने छ ।

Top