विभिन्न बचत सेवाहरू

आकर्षक व्याज दर तथा सुविधा ।

सबैका लागि एक र एकका लागि सबै

EACH FOR ALL AND ALL FOR EACH

विशेष मुद्दती वचत खाता

आकर्षक ब्याज दर तथा कर्जा सुविधा

श्री सुनिल कसजु

संयोजक

श्री ईश्वर श्रेष्ठ

सदस्य

श्री सुरेश कुमार श्रेष्ठ

सदस्य

श्री उमेश प्रसाद श्रेष्ठ

अध्यक्ष

श्री राजेन्द्र कुमार घिसिङ्ग

कोषाध्यक्ष

श्री टोनिल महर्जन

सदस्य

श्री अजय नारायण प्रधान

सदस्य

Top