विशेष वचत खाता (ख)

सि नं मासिक किस्ता रकम अवधि जम्मा रकम रु. एकमुष्ठ भुक्तानी रकम रु.
३,०००/– ४२ महिना १,२६,०००/– १,५२ ,०००/–
४, ०००/– ४२ महिना १,६८,०००/– २,०३,०००/–
५,०००/– ४२ महिना २,१०,००० /– २,५४,०००/–
१०,००० /– ४२ महिना ४,२०,०००/– ५,०९,००० /–

विशेषताहरूः

  •  यस खातामा अनिवार्य रूपमा मासिक किस्ता रकम बुझाउनुपर्ने छ ।
  •  यस खाताको अवधि समाप्तपछि खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
  •  मासिक रूपमा नियमित किस्ता रकम नबुझाएमा यो स्किमबाट बाहिरिएको मानिने छ र समय अगावै रकम निकालेमा संस्थाले कुनै ब्याज भुक्तानी गर्ने छैन ।
  •  सदस्यले यो स्किमबाट बाहिरिए पनि तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र रकम निकालेमा जम्मा भएको रकममा १० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गरिने छ ।
Top